Algemene voorwaarden:

Persoonsgegevens

 • Evelinescounselling verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met als doel te beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn om zich aan wettelijke regelgeving te houden alsmede voor het uitvoeren van administratieve handelingen zoals het opstellen van facturen voor de geleverde diensten, het kunnen aanmaken van een dossier en om het schriftelijk, telefonisch of via e-mail contact op te kunnen nemen met de cliënt. Tevens zullen de persoonsgegevens gebruikt kunnen worden voor het berekenen van uitkomsten uit intelligentie- of didactisch onderzoek.
 • De persoonsgegevens die gevraagd worden zijn: voor-en achternaam van cliënt, geboortedatum van cliënt, geslacht van cliënt, voor-en achternaam van de ouders van de cliënt, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres.
  De persoonsgegevens worden opgeslagen in een online dossier. Hiervoor wordt er door Evelinescounselling gebruik gemaakt van het online systeem van Crossuite. Zij zijn NEN-7510 gecertificeerd en hebben zich ook te houden aan de privacywet. Zij zullen zorgdragen voor een veilige verwerking van de persoonsgegevens. Dit alles is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.
 • De cliënt kan, schriftelijk, een verzoek indienen voor het verbeteren, aanvullen aanpassen, verwijderen of afschermen (het vergeetrecht) van de persoonsgegevens. Hierbij is het van belang dat de cliënt duidelijk verzoekt welke wijzigingen moeten worden aangebracht.
 • Evelinescounselling laat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of eraan voldaan kan worden. Indien er niet (geheel) aan voldaan kan worden, zal dit gemotiveerd worden. Indien de cliënt zich hierin niet kan vinden kan contact worden opgenomen met de klachtencommissie.
 • Evelinescounselling zorgt ervoor dat de beslissing tot verbetering, aanvulling, aanpassing, verwijdering of afscherming binnen 14 dagen, of wanneer hieraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan, zo spoedig mogelijk, wordt uitgevoerd.
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijker wijs nodig is. De bewaartermijn van medische en zorggegevens moeten in beginsel 15 jaar worden bewaard of langer wanneer dit in het belang is van de cliënt.

Geheimhoudingsplicht

 • Evelinescounselling houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht.
 • Evelinescounselling beschouwt alle informatie, die zij direct, indirect of uit enige andere bron heeft ontvangen over de cliënt, als vertrouwelijk.
 • Uitwisseling van vertrouwelijke gegevens met andere zorgverleners of instanties kan alleen wanneer de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Evelinescounselling zal enkel haar geheimhoudingsplicht verbreken indien het niet delen van de verstrekte gegevens zal leiden tot een gevaar voor de cliënt of zijn / haar omgeving of de wet het delen van de vertrouwelijke gegevens vereist.

Dossier

 • Evelinescounselling legt een dossier aan met hierin de persoonsgegevens van de cliënt, het intakeformulier, verslagen van intelligentie onderzoek & didactisch onderzoek, verslagen van andere hulpverleners en aantekeningen van gesprekken.
 • Het dossier wordt online opgeslagen. Hiervoor wordt er door Evelinescounselling gebruik gemaakt van het online systeem van Crossuite. Zij zijn NEN-7510 gecertificeerd en hebben zich ook te houden aan de privacywet. Zij zullen zorgdragen voor een veilige verwerking van alle gegevens in het dossier. Dit alles is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.
 • Een behandelovereenkomst maakt onderdeel uit van het dossier. De cliënt ontvangt digitaal de overeenkomst en dient deze voorafgaand aan het onderzoek, ondertekent, mee terug te nemen.
 • Voor kinderen onder de 12 jaar dienen de wettelijke vertegenwoordigers de overeenkomst te tekenen.
 • Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar tekenen zowel de wettelijke vertegenwoordigers als het kind.
 • Kinderen vanaf 16 jaar tekenen zelf de behandelovereenkomst.
 • De cliënt heeft het recht op inzage in zijn dossier.
 • Evelinescounselling heeft de plicht om het dossier tot vijftien jaar, na beëindiging van de professionele relatie, te bewaren. Of indien het in het belang van de cliënt is kan het zijn dat het dossier langer wordt bewaard.
 • De cliënt kan Evelinescounselling verzoeken om zijn dossier te vernietigen. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend.
 • Evelinescounselling laat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of eraan voldaan kan worden. Indien er niet (geheel) aan voldaan kan worden, zal dit gemotiveerd worden. Indien de cliënt zich hierin niet kan vinden kan contact worden opgenomen met de klachtencommissie.
 • Indien de bewaartermijn van het dossier is verstreken of de cliënt een verzoek heeft gedaan tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, wordt het dossier binnen drie maanden verwijderd.

Consulten

 • De actuele kosten  staan vermeld op de website www.specialistinhoogbegaafdheid.nl
 • De factuur voor intelligentie- en didactisch onderzoek wordt gemaild op het moment dat het verslag wordt verstuurd. De betaling dient  binnen 14 dagen na factuurdatum, overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer welke te vinden is op de factuur.
 • Wanneer het bedrag wordt overgemaakt zijn de persoonsgegevens in te zien door de boekhouder / accountant. Ook zij behoren zich te houden aan de privacywet en zullen zorg dragen voor een veilige verwerking van alle persoonsgegevens. Dit alles is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.
 • De kosten voor het consult kunnen (gedeeltelijk) worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt voor de kosten voor psychosociale hulpverlening. Intelligentie onderzoek & didactisch onderzoek worden niet vergoed door de zorgverzekering.
 • Wanneer de cliënt niet voldoet aan zijn betalingsverplichting dan zal het openstaande bedrag via een incassobureau geïncasseerd worden. De kosten die voortvloeien uit het inschakelen van het incassobureau worden aan de cliënt doorberekend. Evelinescounselling heeft het recht om de benodigde gegevens van de cliënt aan het incassobureau te verstrekken. Uw persoonsgegevens zullen worden doorgegeven. Ook deze partij behoort zich te houden aan de privacywet en dit zal vastgelegd worden in een verwerkersovereenkomst.
 • Een afspraak bij Evelinescounselling kan tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Wanneer de afspraak (niet) geannuleerd wordt, binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak, wordt 25% in rekening gebracht.
 • Evelinescounselling zal, bij verhindering van haar kant, de cliënt tijdig op de hoogte brengen, uiterlijk één uur van te voren.

Beroepsvereniging

 • Evelinescounselling is aangesloten bij de beroepsvereniging “Nederlandse Federatie Gezondheidszorg” (NFG), Vakgroep voor psychosociaal en maatschappelijk werk (VPMW). Het registratienummer is 8009197735.
 • Evelinescounselling is aangesloten bij het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg. Het registratienummer is 810026R.
 • Evelinescounselling is opgenomen in bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het registratienummer is 120002115.
 • Evelinescounselling heeft zich aangesloten bij de collectieve rechtsbijstandsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de “Nederlandse Federatie Gezondheidszorg” (NFG).

Overig

 • Evelinescounselling handelt in overeenstemming met de ethische code van de “Nederlandse Federatie Gezondheidszorg”.
 • De cliënt heeft de plicht om Evelinescounselling voldoende en juist te informeren.
 • Evelinescounselling heeft de plicht zich in te spannen en zorgvuldig te werk te gaan.
 • Evelinescounselling behoudt het recht om de gesprekken met de cliënt te stoppen en de cliënt door te verwijzen, wanneer dit in het belang is van de cliënt.
 • De afhandeling van klachten verloopt via de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).
 • Evelinescounselling is via de NFG aangesloten bij Quasir. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NFG (www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html). Het is tevens mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van de NFG. De heer Theo Splinter, 06-46160403. vertrouwenspersoon@de-nfg.nl

Klanttevredenheidsonderzoek

 • Na afloop van een traject bij Evelinescounselling ontvangt u een mail met hierin een link naar de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Hier kunt u een korte evaluatie invullen over uw tevredenheid van de hulpverlening door Evelinescounselling.
 • Evelinescounselling zal zich, indien hier aanwijzingen voor zijn, op basis van de evaluaties zichzelf verder ontwikkelen en verbeteren

Disclaimer

 • Evelinescounselling is gerechtigd de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden zichtbaar op de website. Cliënten in een traject zullen hiervan, via mail, op de hoogte worden gesteld.